navigation house arrow navigation polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

MANUFAKTURA DREWNA SP. Z O.O SP. K , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000616629, NIP: 6972117342, Regon: 411534404 z siedzibą przy ul. Usługowa 26; 64 – 100 Leszno, woj. wielkopolskie, kontakt – 655270558; biuro@manufakturadrewna.pl; www.manufakturadrewna.pl.

Zakres przetwarzania Państwa danych osobowych obejmuje : imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu komunikacji dotyczącej oferty na wyraźne zapytanie. Pani/Pana dane osobowe:

- nie będą sprzedawane osobom trzeci

- nie będą gromadzone w celu profilowania

- nie będą gromadzone w celach marketingowych

- nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

  1. Pana/Pani dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu komunikacji dotyczącej zamówionego produktu.

  2. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podwykonawcom związanym z Manufaktura Drewna sp. z o.o sp.k - w tym wypadku firmom transportowym lub kurierskim.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w

szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach

dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać w następujący sposób :

a) pisemnie na adres :

MANUFAKTURA DREWNA SP. Z O.O SP. K przy ul. Usługowa 26; 64 – 100 Leszno

b) telefonicznie pod numerem telefonu : 65 527 05 58

c) drogą elektroniczną na adres : biuro@manufakturadrewna.pl

Jeżeli zatem kontaktują się Państwo z nami podejmując wyraźne działania zmierzające do zawarcia transakcji kupna naszych mebli i dopóki nie skorzystają Państwo z wyżej wymienionych praw, MANUFAKTURA DREWNA SP. Z O.O SP. K uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych (w tym fizyczne, techniczne i organizacyjne) przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.