navigation house arrow navigation informacje dla klientów arrow navigation regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (w dalszej „OWH“) odnoszą się do wszystkich stosunków umownych powstałych pomiędzy Manufaktura Drewna sp. z o.o. sp.k. S.C. B.T. Barczyńscy, ul. Usługowa 26, 64-100 Leszno, jako sprzedającym (w dalszej części jako „sprzedający“) i kupującym.

2. Strony umowy mogą zmienić, wykluczyć bądź uzupełnić niektóre postanowienia niniejszych OWH wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron, (np. w umowie kupna) przy czym pozostałe postanowienia OWH zachowują dla stron umowy swoją ważność.

II. Zamówienia mebli

1. Zamówienia klientów przyjmowane są poprzez adres mail, telefon bądź faks, podane na stronie internetowej sprzedającego, na podstawie niewiążącej oferty publikowanej na stronie internetowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o potwierdzeniu zamówienia, także tylko jego części. Umowa kupna zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą wysłania kupującemu drogą mailową potwierdzenia zamówienia oraz z chwilą wpłaty zaliczki na poczet wykonania umowy. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu na konto sprzedającego zaliczki. Za zmianę zamówienia nie uważa się uściślenia dokonanego na podstawie specyfikacji technicznej sprzedającego.

2. Meble wykonywane są tylko i wyłącznie na indywidualne zamówienia.

3. Sprzedającym jest:

Manufaktura Drewna sp. z o.o. sp.k.
Barbara Barczyńska, Tomasz Barczyński
Ul. Usługowa 26
64-100 Leszno
NIP 697 211 73 42
Tel: 065 527 05 58
Fax: 061 619 43 94
Kom: +48 724 210 855
Email: biuro@manufakturadrewna.pl

III. Ceny i koszty montażu i wysyłki

Wszystkie ceny podawane zawierają podatek VAT. Podawane ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty montażu ustalane są na podstawie oddzielnej umowy z uwzględnieniem zakresu prac.

IV. Warunki dostawy

1. Meble wysyłamy na terenie Polski, do Niemiec, Austrii, Francji, krajów Beneluxu.

2. Meble produkowane są w przeciągu 8-9 tygodni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wpłaty zaliczki. Wysyłka na terenie Polski zajmuje ok. 10-12 dni a za granicę do 14 dni. Termin dostawy ulega proporcjonalnemu przedłużeniu o zwłokę w dostawie materiału ze strony kupującego.

3. Meble demontowane są na czas transportu i dostarczane w oddzielnych opakowaniach. Okucia potrzebne do montażu znajdują się w opakowaniu. W ramach oddzielnych ustaleń i za oddzielną opłatą możliwe jest wykonanie montażu dostarczonych mebli.

4. Dostawa przebiega pod adres wskazany w zamówieniu. Nie obejmuje wniesienia mebli do pomieszczenia chyba, że związane jest to z zamówioną wcześniej usługą montażu. Do wniesienia oraz montażu mebli potrzebne są 2 osoby, które zagwarantować na czas dostawy powinien kupujący.

5. Sprzedający ma prawo do częściowych dostaw towaru. Terminy dostaw ulegają przedłużeniu w przypadku nieoczekiwanych, niezawinionych przez sprzedającego faktów, jak np. nieoczekiwana ingerencja siły wyższej, strajki i inne przeszkody, na które sprzedający nie miał wpływu. Odnosi się to również do przypadków, gdy do takich okoliczności dojdzie u dostawców sprzedającego. W tym przypadku występowanie z roszczeniami finansowymi z powodu opóźnienia wobec sprzedającego jest wykluczone. Szkody powstałe z powodu opóźnienia w dostawie towaru można zgłaszać tylko do wysokości wartości opóźnionego towaru

V. Zastrzeżenie prawa własności

1. Prawo własności do towaru przechodzi na kupującego dopiero z chwilą pełnego zapłacenia ceny kupna wg umowy kupna. Przyjmuje się, że zapłata została dokonana z chwilą wpłynięcia na konto sprzedającego. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz sprzedającego zostaje zachowane również przy sprzedaży przez kupującego osobie trzeciej i /lub jego ewentualnej dalszej obróbce przez kupującego i/lub osobę trzecią. Kupujący zobowiązuje się, że zapozna z tym swojego odbiorcę.

2. Sprzedawane produkty sprzedającego oznaczone są znakiem ochronnym Manufaktury Drewna.

VI. Płatności

Jeśli w tekście zamówienia nie ustalono inaczej obowiązuje, że kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar przed jego odbiorem (w przypadku płatności bezgotówkowych decydującym jest dzień wpłynięcia kwoty na konto sprzedającego). Przy składaniu zamówienia wymagana jest płatność zaliczkowa w wysokości 40% całkowitej wartości zamówienia. Zaakceptowany termin dostawy liczony jest od wpłynięcia zaliczki bądź wpłaty na konto sprzedającego całej ceny zakupu, w przypadku ustalenia zapłaty za całą dostawę przed jej odbiorem.

Dane do wpłat krajowych:
Numer konta bankowego Bank BZWBK: 43 1090 1245 0000 0001 0871 1555


Dane do wpłat spoza Polski (EUR):
Numer konta Bank BZWBK (IBAN): PL17 1090 1245 0000 0001 0871 1635
SWIFT: WBKPPLPP

VII. Reklamacje, gwarancja

1. Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio po otrzymaniu skontrolować poprawność dostarczonych pozycji, ich kompletność i ewentualne widoczne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. Wady stwierdzone po rozpakowaniu towaru kupujący musi natychmiast zgłosić sprzedającemu.  

2. Prawa kupującego z tytułu wad towaru, w przypadku nie przedsiębiorców, wynikają z właściwych postanowień Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedający udziela na wszystkie swoje meble 24 miesięcznej gwarancji obejmującej braki produkcyjne, złamania i pęknięcia materiału oraz zachowanie funkcji produktu. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze drewna, gdyż jest to naturalną konsekwencją jego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być podstawą do zgłaszania reklamacji.

3. Odpowiedzialność za wady nie powstaje wówczas, gdy towar w sposób oczywisty był używany niezgodnie z „Instrukcją używania i konserwacji mebli“ dostarczoną przez sprzedającego i/lub został użyty w sposób nieodpowiedni, biorąc pod uwagę jego właściwości użytkowe i niezgodnie z celem, do jakiego jest przeznaczony i/lub następnie został samowolnie przerobiony. Odpowiedzialność za wady ani gwarancja nie odnosi się do zużycia towaru spowodowanego normalnym używaniem.

4. Drewno jest produktem naturalnym, które wykazuje duże nieregularności w zakresie kolorystyki jak i rysunku, na które wpływ miały warunki naturalne w jakich rosło drzewo. Różnice w kolorystyce, rysunku drewna na poszczególnych elementach mebli oraz pomiędzy innymi elementami mebli wykonanych z tego samego gatunku drewna są naturalną cechą materiału. Drewno zmienia swoją objętość pod wpływem zmian wilgotności powietrza, co może prowadzić do wypaczeń, rys oraz niezgodności wymiarowych. Powierzchnie olejowane mogą mieć nierównomiernie wyglądać. Wyżej wymienione właściwości drewna nie stanowią o jego wadliwości i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i roszczeń względem produktu i producenta.

VIII. Infolinia

W przypadku pytań, skarg, reklamacji prosimy kontakt w dni robocze od 8-17 pod numerem +48 65 527 05 58, bądź emailem: biuro@manufakturadrewna.pl